Ï Tahyr Ataýewiň orkestri we italýan kompozitorlarynyň sazlary
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Tahyr Ataýewiň orkestri we italýan kompozitorlarynyň sazlary

view-icon 2051
Tahyr Ataýewiň orkestri we italýan kompozitorlarynyň sazlary
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Tahyr Ataýewyň orkestriniň «Italiýan dynç alyşlary» atly konserti şowly boldy. Bu toparyň muşdaklary Tahyr Ataýewiň her konsertinde diňleýjileri daşary ýurtly kompozitorlaryň iň gowy eserleri bilen syýahat etmäge çagyrýandygyny eýýäm gördüler.

Bu gezek orkestr beýik Karuzonyň ýurdunda saklandy. Italiýaly aýdymçy Karuzonyň keşbine öwrülen meşhur aýdymy Begenç Moşşyýew ýerine ýetirdi. Güýçli mahmal bariton sesi, ajaýyp ýerine ýetiriş usuly we janly orkestr tarapyndan ýerine ýetirilen eseriň ajaýyp sazy bu çykyşy ýatdan çykmajak pursada öwürdi.

Bu konsertde Begenç Moşşyýewiň esasy aýdymçy hökmünde çykyş edendigini bellemelidiris. Bu bolsa köpçüligiň göwnünden turdy, sebäbi ol köpden bäri türkmen sahnasynyň iň söýgüli aýdymçylaryndan birine öwrüldi.

Sahnada «The Ecstasy of Gold», «Felikita», «Mamma mia», «Luna», Italiýanyň partiýa gimni, «Bella Chiao», şeýle hem «Godfather», «Gowy, erbet, gaharjaň» filmleriniň sazy ýaly ajaýyp eserler we başgalar ýaňlandy.

Konsert M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýanyň talyby Dünýägözel Begaliýewanyň we saksofonçy Şirhan Batyrowyň ýerine ýetiren «Sara perche ti amo» aýdymy bilen tamamlandy.

Tomaşaçylar aýdymçylary we sazandalary mähirli el çarpyşmalar bilen sahnada sakladylar. Soň bolsa zalda bir ses eşidildi: «Bella Chiao». Oňa beýleki diňleýjiler hem goldaw berdiler.

Ýene-de Begenç Moşşyýew höwes bilen we bütin dünýäde söýülip diňlenýän aýdymy ajaýyp ýerine ýetirdi. Diňleýjiler aýdymçyny alkyşladylar, hatda käbirleri aýdyma hem goşuldylar.

– Mähirli garşylanyňyz üçin sag bolsun aýdýarys we 10-njy maýda «Frontdan gelen hatlar» atly konsertde ýene-de görüşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys - diýip, Tahyr Ataýew zalda oturanlara ýüzlenip çykyş etdi.