Ï Daşoguzda «Saýlanan Bina» täze jemgyýetçilik abadançylygy jaýyny gurýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguzda «Saýlanan Bina» täze jemgyýetçilik abadançylygy jaýyny gurýar

view-icon 2479

Daşoguzda täze «Hyzmatlar öýi» binasynyň gurluşygy başlandy. Ol «Saýlanan Bina» hususy kärhananyň hünärmenleri tarapyndan şäheriň halkara howa menziline barýan awtoulag ýolunyň ugrunda gurulýan täze ýaşaýyş toplumynda ýaşaýjylara hyzmat etmek üçin gurulýar. 

Iki gatly täze binanyň umumy meýdany bir gektardan geçýär. Bu ýerde dürli maksatly otaglar, şol sanda myhman otaglary, dolandyryş, önümçilik we ammar jaýlary ýerleşer.

Täze jemgyýetçilik desgasy, ilata köp görnüşli hyzmatlary hödürlemek we ýerli ýaşaýjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen häzirki zaman jemgyýetçilik hyzmatlar toplumy bolar. Onuň işe girizilmegi ýaşaýyş toplumynda täze iş ýerlerini hem döreder.

Binanyň gurluşygynda şäher gurluşyk talaplaryna laýyklykda, ýokary hilli, çyglylyga garşylygyny we ýangyn howpsuzlygyny üpjün edýän önümleri ulanmak meýilleşdirilýär. Indi gurluşykçylar demirbeton çyzgylaryny gurup, binanyň birinji gatynyň diwarlaryny gurýarlar.

Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde gurulýan täze uly ýaşaýyş jaý toplumynda rahat ýaşamak üçin zerur bolan ähli durmuş desgalary gurlar.