Ï «Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwaly
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwaly

view-icon 2489
«Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwaly

Türkmenistandaky Türkiýäniň ilçihanasynyň goldawy bilen «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we Bilelikdäki türkmen-türk mekdebi 23-nji aprelde «Ýaşyl geljegiň umytlary» festiwalyny geçirer.

Bu çäre Türkiýede galyndysyz dünýä we halkara çagalar güni mynasybetli guraldy. Festiwalyň esasy maksady daşky gurşawa hormaty ýokarlandyrmak, galyndylary azaltmak we materiallary gaýtadan ulanmagyň mümkinçiliklerini we amaly endiklerini görkezmek arkaly ýaş nesilleriň arasynda ekologiýa medeniýetini ösdürmekdir.

Çagalar oýunlary we güýmenje, eko-gözleg, gaýtadan işlenen materiallardan ýasalan senetleriň sergi-bäsleşigi we galyndylary gaýtadan işlemek boýunça ussatlyk synpy ýaly Bilelikdäki türkmen-türk mekdebinde geçiriljek bu çäre üçin gyzykly maksatnama taýýarlandy. Gatnaşýanlar palçykdan, çişirilýän oýun meýdançasyndan, pagta süýjülerinden, halk tansyndan, hokgabazlaryň çykyşyndan, çagalaryň aýdymlaryndan we başga zatlardan lezzet alarlar.

Eko-gözlegiň dowamynda çagalar tebigata ideg etmegiň wajyplygy we adam hereketleriniň netijeleri barada düşünjelerini artdyrarlar. Gaýtadan işlenen materiallardan ýasalan senetleriň sergi-bäsleşiginde zerur däl materiallardan çagalaryň öndüren täsin önümleri görkeziler. Öýde ulanyp boljak galyndylary gaýtadan işlemegiň ýönekeý we täsirli usullary barada gürleşerler.

Festiwaly guraýjylar daşky gurşawy goramagyň ähmiýeti baradaky bilimleri baýlaşdyrmak, döredijiligiň umumy lezzetini we şatlygyny paýlaşmak üçin bu çärelere gatnaşmaga çagyrýar.