Ï Bahar – ussat ýerine ýetirijiler bilen konsert we duşuşyk möwsümi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Bahar – ussat ýerine ýetirijiler bilen konsert we duşuşyk möwsümi

view-icon 2394
Bahar – ussat ýerine ýetirijiler bilen konsert we duşuşyk möwsümi

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Bahar Nowruzy» konserti geçirildi. Konserti ajaýyp owazly skripkasy bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Hasan Mamedow açdy.

Maestro meşhur we söýgüli «Aşgabat», «Aý gyz», «Ýüz ýol», «Men gyza duşdum» we beýleki aýdym-sazlary ýerine ýetirdi. Tomaşaçylar Hasan Mamedowyň ajaýyp ýerine ýetirişini uly mähir bilen garşyladylar. Her saz ýerine ýetirilende tomaşaçylaryň el çarpyşmalaryny döretdi.

Sahnada Hasan Mamedow ornuny Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi Ýelena Oreşkina bilen çalyşdy. Ýelena Oreşkina aýdymçynyň däbe öwrülen «Karz» aýdymyny ýerine ýetirdi. Köp diňleýjiler Ýelena Oreşkinanyň ýerine ýetiren bu aýdymyny diňlemek üçin ýörite geldiler.

Soňra Aleksandr Erhan bilen Ýelena Oreşkina bilelikde birnäçe aýdymy ýerine ýetirdiler, şolaryň arasynda «Ak gül çemeni» we «Miweler» aýdymlary täsirliligi bilen tomaşaçylary özüne çekdi.

Konsertiň alyp baryjysy Allamyrat Saparow bahar pasly hakyndaky goşgular toplumyny köpçülige ýetirdi. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň «Altyn asyr» tans ansamblynyň çagalar toparynyň çykyşy estrada aýdymçylarynyň çykyşlarynyň üstüni ýetirdi. 

Bahar paslynyň gözelligini döretmek üçin sahnany Tatýana Çilik ajaýyp güller bilen bezäpdir. «Bahar Nowruzy» konsertiniň öňüsyrasynda, kinokonsert merkeziniň eýwanynda tomaşaçylary sungat ussatlarynyň özleri tarapyndan ýadygärlik sowgatlary we oýunjaklar hödürlenýän «Gündogar wernisažy» sergisi garşy aldy. Şol sebäpden «Bahar» modalar öýünden milli äheňdäki ajaýyp eşikleriň moda sergisi «Bahar Nowruzy» konsertine gabat geldi.