Ï Simfoniki tanslar – diňe tans sazlary däl
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Simfoniki tanslar – diňe tans sazlary däl

view-icon 2395
Simfoniki tanslar – diňe tans sazlary däl
camera-icon
Tamara Glazunowa

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň «Simfoniki tanslar» konserti boldy.

Konsert Sergeý Rahmaninowyň «Simfoniki tanslar» eseri bilen açyldy. Orkestriň «Simfoniki tanslar» eseri ýaňlanmazdan ozal, tomaşaçylara bu plastinkadan eseriň bir böleginiň seýrek ýazgysy hödürlendi.

Konsert Pýotr Ilýiç Çaýkowskiniň «Guw köli» baletinden «Wenger tansy» bilen jemlendi. Zaldaky diňleýjiler şol bir temadan iki eseriň biri-birinden tapawutlanýandygyna göz ýetirdiler.

– Gadyrly dostlar! Orkestrimiziň sazandalary siziň üçin bu täsin konserti taýýarladylar. Diňleýjiler sazandalara ussatlaryň ajaýyp sazyny size ýetirmek üçin ösüşlere itergi berýän güýçdür – diýip Resul Gylyjow tomaşaçylara ýüzlendi.