Ï Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda «Altyn asyr» topary «Energetik» toparyny ýeňdi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda «Altyn asyr» topary «Energetik» toparyny ýeňdi

view-icon 2075
Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda «Altyn asyr» topary «Energetik» toparyny ýeňdi

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 17-nji tapgyrynda Mary şäheriniň «Energetik» toparyndan 6:0 hasabynda üstün çykdy.

Mary welaýatynda geçirilen bu duşuşykda pökgüleriň ählisi Farid Kamaletdinowyň birinji ýaryma goşmaça berlen birinji minudynda ikinji sary kartoçkasy üçin meýdançadan çykarylmagy sebäpli «Energetik» toparynyň azlykda galanyndan soň tora girizildi. Şondan 2 minut soň Döwletgeldi Mirsoltanow bir pökgi geçirdi we toparlar 1:0 hasabynda «Altyn asyr» toparynyň peýdasyna arakesmä gitdiler.

48-nji minutda Selim Nurmyradow hasaby artdyrdy, soňra 74-nji we 83-nji minutlarda Arslan Saparow iki, Şöhrat Söýünow (85-nji) we Hoşgeldi Hojowow (90 + 1 minutlarda) bir pökgi geçirdiler.

Şu ýeňişden soň «Altyn asyr» topary 34 utuk gazandy we bu tapgyrda «Nusaý» stadionynda geçen duşuşykda «Aşgabat» topary 2:1 hasabynda ýeňen üçünji orunda barýan «Ahal» toparyndan 3 utuk öňe geçdi.

Bu duşuşykdaky ähli toplar birinji ýarymda tora girizildi. 13-nji minutda Ata Geldiýew myhmanlaryň toparyny 1:0 hasabynda öňe saýlady. 18-nji minutda Azat Annaýew hasaby deňledi – 1:1. Şondan bir minut geçenden soň Akmämmet Metdäýew «Aşgabat» toparynyň derwezesine ikinji, ýeňiş pökgüsini girizdi.

Türkmenistanyň häzirki çempiony «Arkadag» topary «Merw» toparyndan 2:0 hasabynda üstün çykyp, häzirki milli çempionatda on bäşinji ýeňşini gazandy. Şamämmet Hydyrow 12-nji we 33-nji minutlarda iki pökgi geçirdi.

Bu duşuşykdan soň Wladimir Baýramowyň topary ikinji orunda barýan «Altyn asyr» toparyndan 11 utuk öňe saýlandy.

Meýdança eýeleri «Köpetdag» topary soňky çempionatyň bürünç medalynyň eýesi Balkanabadyň «Nebitçi» toparyny kabul edip, 17-nji tapgyrda ilkinji ýeňşini gazandy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň topary 6-njy minutda Myrat Ýagşyýewiň ýeke-täk pökgüsi bilen üç utuk gazandy.

Bu ýeňişden soň «Köpetdag» topary 12 utuk toplap, 7-nji orunda barýan «Nebitçi» topary bilen utuk tapawudyny 3 utuga çenli azaltdy.

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynda: «Ahal» – «Köpetdag», «Nebitçi» – «Energetik», «Altyn asyr» – «Merw» we «Arkadag» – «Şagadam» toparlary duşuşarlar.