Ï Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar

view-icon 2808
Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar

Daşoguz welaýatynda galla ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen tehnikalar ýeterlik derejede taýýarlanyldy. Ýakyn günlerde üç ýüzden gowrak belli «John Deere» we «CLAAS» kysymly kombaýnlary ýetişdirilen bol galla hasylyny köpçülikleýin ormaga gatnaşar.

Sebitiň ýerine we howa şertlerine uýgunlaşan bu ýokary öndürijilikli tehnikalar hasyl möwsüminde üznüksiz işlemäge doly taýýar. Ýokary netijeli iş üçin ähli zerur guramaçylyk, şol sanda ýangyç-çalgy ýaglary we bugdaýy ulaglar bilen çalt daşamagy bilen üpjün etmek çäreleri görüldi.

Şu ýyl 145 müň gektar meýdanda welaýatda gallanyň «Sähraýy», «Juwan», «Alekseýewiç», «Bezostaýa-100» we ýokary hasylly hem-de unluk sypatly beýleki görnüşleri ösdürilip ýetişdirildi.

Umumy meýdany 35 müň gektar Akdepe etraby we 28 ýarym müň gektar ýere galla ekilen S.Türkmenbaşy etraby has köp däne öndürijilerdir. Howa şertleri göz öňünde tutulyp, welaýatda galla oragy ýurduň beýleki sebitlerinden birneme gijiräk başlanar. Bu ýagdaý ýerli gallaçylaryň ýetişdirilen hasyly ýygnamak boýunça ähli işleri üstünlikli tamamlamak üçin jogapkärçiligini artdyrýar. Şol sebäpden bu ýerde galla kabul ediş nokatlarynyň we elewatorlaryň üznüksiz işlemegini üpjün etmek üçin oraga gowy taýynlyk gördüler. Olarda ýetişdirilen hasylyň aýawly saklanmagyny we daşalmagyny üpjün etmek üçin öňüni alyş abatlaýyş işleri öz wagtynda geçirildi. Ýöriteleşdirilen barlaghanalar hem doly taýýar, bu ýerde gelýän dänäniň hili iň döwrebap enjamlar bilen kesgitlener.