Ï Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär

view-icon 2173

11-nji iýunda saýlawlara taýýarlyk möwsüminiň nobatdaky tapgyry bolan Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine dalaşgärleri bellige almak işi tamamlandy. Möwsümiň ilkinji iki tapgyryny düzýän dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak işi ýurdumyzyň hereket edýän kanunçylygyna, halkara kadalara laýyk gelýän şertlerde geçirildi. Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine jemi 9 — her saýlaw okrugy boýunça 3 dalaşgär hödürlenildi.

Dalaşgärleriň arasynda milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň wekilleri bar. Olaryň aglabasy syýasy partiýalaryň agzalarydyr. Şeýlelikde, döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini çözmekde raýat jemgyýetiniň ähli institutlarynyň işjeň gatnaşygy üpjün edilýär. Bellige alnan her bir dalaşgäre milli saýlaw kanunçylygyna, halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek üçin deň derejedäki hukuklar we mümkinçilikler döredilýär.

Häzirki wagtda saýlaw okruglarynda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirilip başlandy. Mälim bolşy ýaly, bu möwsümiň ýörelgesi türkmen jemgyýetiniň durmuşyndaky demokratik däpleri mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň aýrylmaz şerti bolup çykyş edýän giň saýlaw esaslaryny döretmekden ybaratdyr. Saýlawçylar dalaşgärleriň hünär we guramaçylyk ukyplary, olaryň maksatnamalarynyň esasy ugurlary bilen tanyşýarlar. Ýurdumyzyň gülläp ösüşine, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga goşant goşmak baradaky meýiller olaryň maksatnamalarynyň esasy mazmunyny düzýär. Ildeşlerimiziň başarjaň, durmuş meselelerine ünsli garaýan, hakyky watançy hökmünde bildirýän ynamyny ödemek üçin dalaşgärler hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň döwlet berkararlygyny, türkmenistanlylaryň abadan durmuşyny pugtalandyrmaga gönükdirilen iri durmuş-ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmaga goşant goşmakda ähli güýjüni, tejribesini, bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar.

Üç saýlaw okrugynyň çäginde 60 saýlaw uçastogy döredildi. Olaryň ählisi degişli guramaçylyk enjamlary, saýlawlar boýunça maglumat gollanmalary bilen üpjün edildi. Olarda sowal-jogap, usulyýet edebiýatlary, Saýlaw kodeksiniň maddalaryny özünde jemleýän neşirler, kadalaşdyryjy resminamalar we beýleki gollanmalar bar. Raýatlaryň erk-islegini beýan etjek saýlawlara taýýarlyk görmek hem-de ony guramaçylykly geçirmek boýunça tassyklanan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, merkezi saýlaw toparynyň wekilleriniň gatnaşmagynda okrug we uçastok saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahatlary guraldy.

Milli synçylaryň gatnaşmagy saýlawlaryň geçişine gözegçilik etmäge şert döreder. Şunuň bilen baglylykda, öňde boljak saýlawlarda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen 76 sany milli synçy bellige alyndy we olara degişli şahsyýetnamalar berildi.