mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

02.06.2024

total-veiw

2154

«Daýýahatyn» Ýazmyrat Allaberdiýewiň diplom işi

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda Türkmenistanyň döwlet medeniýet institutynyň teatr bölüminiň drama režissýory hünäri boýunça 4-nji ýyl talyby Ýazmyrat Allaberdiýewiň taýýarlan «Daýýahatyn» atly diplom işi oýnunyň gözden geçirilişi boldy.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1918

Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi: döredijilik gözýetimleri

Çagalary goramagyň halkara gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň döreden işleriniň sergisi açyldy.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1722

«Daragt» filmi XVII Çeboksary halkara kinofestiwalynda baýrak aldy

Türkmen kinorežissýory Sahysalyh Baýramowyň «Daragt» çeper filmi 23–29-njy maý aralygynda Çuwaş Respublikasynda (RF) geçirilen XVII Çeboksary halkara kinofestiwalynda eminler toparynyň ýörite baýragyna mynasyp boldy.

news-photo

30.05.2024

total-veiw

1579

Ýaş suratkeşleriň eserleriniň sergisi

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi, Şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi we Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi «Bäşim Nuralynyň uçgunlary – Bagtyýar ýaşlar» atly döredijilik sergisini guradylar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1543

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýaş zehinlere goldaw bermek we sungata bolan söýgini ösdürmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň aýdym-sazly konsertini guraýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

1648

Ýaşlar simfoniki orkestriniň we çagalar horunyň konserti bolar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde bilim alýan aýdym-saz sungatyna höwesli zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary sungatyň dürli ugurlary boýunça döredijilige höweslendirmek hem-de ýaş sazandalaryň ýerine ýetirijilik ukyplaryny kämilleşdirmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň konsertini geçirýär.  

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1597

«Hindi söýgüsi» sahna oýny A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

2090

Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri

Şu gün paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçirildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň ykrar edilmeginiň we oňa hormat goýmagyň nyşany hökmünde geçirilýän bu baýram çeper elli halyçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

2147

Maşgala gatnaşyklaryna bagyşlanan «Bu meniň ejem!» atly sahna oýny

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr bölüminiň 2-nji we 3-nji ýyl talyplarynyň Gurbandurdy Gurbansähedowyň «Jennet» atly pýesasy esasynda sahnalaşdyran «Bu meniň ejem» sahna oýnunyň tabşyrma görkezilişi boldy.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1884

Aşgabat şäheriniň güni dabaralara baý baýramçylykdyr

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan türkmen suratkeşleriniň döreden suratlarynyň we heýkelleriniň sergisi guraldy.

...254