mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

04.12.2023

total-veiw

940

«Arkadag» futbol topary milli birinjilikde çykyş eden ilkinji ýylynda möhletinden öň Türkmenistanyň çempiony boldy

 «Arkadag» toparynyň futbolçylary ilkinji gezek Türkmenistanyň çempiony diýen ada eýe boldular. Döwlet derejeli şäheriň adybir topary milli çempionat tamamlanmazdan dört tapgyr öň 23-nji tapgyrda paýtagtymyzyň «Altyn asyr» toparyny 4:0 hasabynda utup, şeýle üstünlik gazandy.

news-photo

03.12.2023

total-veiw

286

Türkmenistanly dzýudoçy ilkinji gezek «Uly tuwulganyň» bürünç medalyny gazandy

Türkmen dzýudoçysy Hekim Agamämmedow şu gün Ýaponiýanyň paýtagtynda tamamlanan «Tokio Grand Slam-2023» ýaryşynda ilkinji gezek bürünç medal gazandy.

news-photo

03.12.2023

total-veiw

1691

Türkmenistanlylar çalt küşt boýunça Günbatar Aziýanyň ýetginjekler çempionatynda kümüş we bürünç medal eýelediler

Türkmenistanly türgenler Kolombo şäherinde (Şri-Lanka) geçirilýän çalt küşt boýunça Günbatar Aziýanyň ýetginjekler (ýaşy 20-ä çenli) çempionatynda kümüş we bürünç medala mynasyp boldular.

news-photo

29.11.2023

total-veiw

2110

Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi

Şu gün paýtagtymyzdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 28-nji noýabrda tamamlanan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça Afrika bileleşiginiň (AKU) we Ýewropa konfederasiýasynyň (EKC), Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Milli Olimpiýa komitetiniň, Kuraş federasiýasynyň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

3704

Türkmenistanly türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 15 medal gazandylar

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen tamamlandy. Bu ýaryş dünýäniň dört yklymynyň — Aziýanyň, Afrikanyň, Ýewropanyň, Günorta we Demirgazyk Amerikanyň sport wekillerini bir ýere jemledi.

news-photo

28.11.2023

total-veiw

1962

Janköýerler Kuraş boýunça dünýä çempionatyna tomaşa etmäge gelýärler

Aşgabatda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty barha gyzyşýar. Bäsleşigiň ilkinji gününde aşgabatlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň müňlerçesi Söweş sungaty sport toplumyna geldiler.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

2422

Türkmen türgenleri Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji gününde 8 medala mynasyp boldular

Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň maksatnamasy esasynda ýaryşlar badalga aldy.

news-photo

27.11.2023

total-veiw

1440

«Warziş» teleýaýlymy Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň tutluşyklaryny göni ýaýlymda görkezýär

Täjigistanyň «Warziş» döwlet, milli sport teleýaýlymy Aşgabatda badalga alan Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyny göni ýaýlymda görkezýär. Bu barada teleýaýlymyň wekili – sport žurnalisti we teswirçi Murodali Teşaýew bize gürrüň berdi.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

2624

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Şu gün paýtagtymyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu waka Aşgabadyň halkara sport merkezi hökmünde ykrar edilýändiginiň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde çykyş edýän bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge gönükdirilen strategiýanyň Halkara kuraş assosiasiýasy (IKA) tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydyr.

news-photo

25.11.2023

total-veiw

1861

Paýtagtymyzda Halkara kuraş assoasiasiýasynyň kongresi geçirildi

Dünýä çempionatyny geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işlere Halkara kuraş assoasiasiýasynyň şu gün geçirilen kongresinde hem ýokary baha berildi. Bu assosiasiýa özüne Aziýadan 32, Afrikadan 22, Ýewropadan 33, Demirgazyk we Günorta Amerikadan 22, Okeaniýadan 9 — jemi 118 milli sport federasiýasyny birleşdirýär.

...178