mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

30.09.2022

total-veiw

454

Türkmen futzalçylary Aziýa Kubogy-2022 ýaryşynda Bahreýniň ýygyndysy bilen deňme-deň oýnadylar

Türkmenistanyň futzal ýygyndy topary Kuweýtde Aziýanyň Kubogy-2022 ýaryşynda Bahreýniň topary bilen 4:4 hasabynda deň oýnady, ol oýnuň tamamlanmagyna 30 sekunt galanda ýeňşi elden giderdi. Ol «B» topardaky ikinji tapgyryň duşuşygydy, toparda Özbegistanyň we Täjigistanyň toparçalary hem bar, bu topardan iki ýygyndy çärýek finala çykar.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

389

«Merw» «Nebitçini» uly hasap bilen utdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapgyry Maryda we Aşgabatda geçen iki oýun bilen başlandy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1083

Ýurdumyzyň ýeňil atletikaçylary Samarkantda geçirilen Merkezi Aziýanyň açyk çempionatynda 11 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Samarkantda tamamlanan ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýanyň IV açyk çempionatynda jemi 11 – üç altyn, bäş kümüş we üç bürünç medal eýelediler.

news-photo

25.09.2022

total-veiw

1231

Türkmen futzalçylary Azerbaýjandaky türgenleşikde üçünji ýeňşini gazandylar

Türkmenistanyň futzal boýunça ýygyndy topary Bakuwdaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda üçünji ýeňşini gazandy. Ol Azerbaýjan çempionatynda oýnaýan «Record Club AZ» topary 2:1 hasabynda utdy.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

1210

Türkmenistanyň Prezidenti Bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň 2022-2052-nji ýyllar üçin niýetlenen döwlet strategiýasyny taýýarlamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda Bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň 2022-2052-nji ýyllar üçin niýetlenen döwlet strategiýasyny taýýarlamagy tabşyrdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

1758

«Ahal» topary Maryda «Energetik» toparyny utup, ýeňişleriniň sanyny artdyrdy

Milli birinjiligiň sanaw tertibinde öňdäki orunda barýan «Ahal» topary Maryda geçen 10-njy tapgyrda ýerli «Energetigi» 4:0 hasabynda utup, Türkmenistanyň çempionatynda gazanan yzygiderli ýeňişleriniň sanyny sekize çenli artdyrdy.

news-photo

19.09.2022

total-veiw

2546

«Biz güýçlüdiris! Biz deňdiris!»

Türkmenistanyň BMG-ä agza döwletleriň sanawyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň we BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň howandarlygynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde kiçi we uly ýaşly paralimpiýadaçylaryň arasynda «Biz güýçlüdiris! Biz deňdiris!» atly sport festiwaly geçirildi.

news-photo

18.09.2022

total-veiw

3022

Türkmen futzalçylary Aziýa Kubogy-2022 ýaryşyna taýýarlygyň çäklerinde Azerbaýjanyň ýygyndysyny utdular

Türkmenistanyň futzalçylary Bakuwyň Sport köşgünde geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda Azerbaýjanyň ýygyndysyny 4:2 hasabynda utdular.

news-photo

17.09.2022

total-veiw

2372

Aşgabatda halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

1304

Türkmenistanyň ýygyndy topary futzal boýunça Aziýa Kubogy-2022-ä taýýarlygyň çäginde Azerbaýjanyň «Baku faýr» toparyny utdy

Azerbaýjanyň paýtagtynda geçen okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda Türkmenistanyň futzal toparynyň ilkinji synag oýny «Baku faýr» toparyndan ýeňiş bilen tamamlandy – 1:0.

...152