mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1338

Lebaply pileçiler arzyly pellehanada

Lebap welaýatynyň zähmetsöýer ýüpekçileri üstümizdäki ýylda Watan harmanyna meýilnamada görkezilen bir müň 10 tonna derek bir müň 29 tonna pile tabşyryp, bu baradaky şertnamalaýyn borçnamany artygy bilen berjaý etdiler.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1271

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝTÖB-niň Ýerewan şäherinde her ýylda geçirilýän ýygnagyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň orunbasary Myratdurdy Orazdurdyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti «Delivering Impact Together» atly umumy temasy boýunça Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň 33-nji ýyllyk ýygnagyna we iş forumyna gatnaşdy.

news-photo

17.05.2024

total-veiw

1427

Türkmenistanda öndürilýän ýertudana isleg uly

Ýerli «Tudana» hususy kärhanasynyň önümleri häzirki zaman azyk önümçiligi tehnologiýalarynyň halkara sergisinde görkezilýär. Türkmenistanda iri ýertudana öndüriji bu kärhana ýylboýy datly miweleri ýetişdirýär.

news-photo

17.05.2024

total-veiw

1394

«Toprak» hojalyk jemgyýeti halkara sergide öz önümlerini görkezdi

Sergide Türkmenistanda gasynlanan karton we kagyz gaplar önümçiliginde gazanan üstünlikleri bilen tanalýan «Toprak» hojalyk jemgyýeti hem öz önümlerini görkezdi.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1767

Düýe ýüň önümlerini öndürijiler önümçilik ugruny ösdürmegi niýet edinýärler

Aşgabatda geçirilýän häzirki zaman azyk önümçiligi tehnologiýalarynyň halkara sergisi ýerli önüm öndürijileriň gazananlaryny we mümkinçiliklerini görkezýär.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1652

Paýtagtymyzda «Agro-Pak Türkmenistan – 2024» halkara sergisi dowam edýär

«Bellakt» Belarus kompaniýasy Türkmenistanyň sergi merkezinde ilkinji gezek öz önümlerini hödürleýär. Kompaniýa ýokary hili bilen bütin dünýäde arzyly çaga iýmitlerini we süýt önümlerini öndürýär.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1603

«Kamçatskiý Meridian» söwda öýi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanýar

Ýerli we daşary ýurtlaryň iri azyk kompaniýalarynyň wekilleri Aşgabadyň Söwda-senagat edarasynda açylan häzirki zaman azyk önümçiligi tehnologiýalarynyň halkara sergisine geldiler.

news-photo

15.05.2024

total-veiw

1668

Türkmenistanda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär

Şu gün ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady.


news-photo

15.05.2024

total-veiw

1513

TNGZT-de tehniki häsiýetleri kämilleşdirilen dizel ýangyjyny öndürmek tehnologiýasy ornaşdyryldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty ýurdumyzyň himiýa senagatynyň ylmy esaslaryny berkitmek, mineral, gidromineral we uglewodorod çig mallaryny ähli taraplaýyn gaýtadan işlemek üçin, innowasiýa ösüşlerini girizmek boýunça köp iş edýär.

news-photo

13.05.2024

total-veiw

1973

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 833 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

...311