mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

12.06.2024

total-veiw

229

Ýazlyk ýeralmany ýygnamagyň döwlet meýilnamasy ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan göz öňünde tutulan 19 müň 600 tonna hasyla derek 19 müň 778 tonna ýeralma ýygnalyp, bu baradaky döwlet meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1481

Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar

Daşoguz welaýatynda galla ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen tehnikalar ýeterlik derejede taýýarlanyldy. Ýakyn günlerde üç ýüzden gowrak belli «John Deere» we «CLAAS» kysymly kombaýnlary ýetişdirilen bol galla hasylyny köpçülikleýin ormaga gatnaşar.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1528

Türkmenistanda «Telekeçi zenanlar akademiýasy» maksatnamasy geçirildi

Türkmenistanda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler bileleşigi şu ýylyň mart aýynda başlanan «Telekeçi zenanlar akademiýasynyň» birinji maksatnamasy geçirildi.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1380

Ýurdumyzda galla oragyna girişildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan galla oragyna badalga berildi. 31-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde tassyklanan tertibe laýyklykda, Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna 7-nji iýunda girişdiler.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1347

Ulag-logistika aragatnaşyklary – Merkezi Aziýa sebitini gülledip ösdürmegiň möhüm ugry

Özbegistanyň paýtagtynda «Merkezi Aziýa-Hytaý» seljeriji merkezleriniň dördünji forumy tamamlandy. Seljerijileriň abraýly maslahatynyň işine gündogarşynas, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar ylmy merkeziniň bilermeni Döwletmyrat Mämmedow gatnaşdy. Türkmenistan «Altyn asyr» elektron gazetiniň redaksiýasy alymdan forumyň işi barada özünde galan täsirlerini paýlaşmagyny hem-de onuň pikiriçe, biziň sebitimizi ösdürmek üçin aýratyn möhüm görünýän ugurlar barada gysgaça durup geçmegini haýyş etdi.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1219

Türkmenistanyň wekiliýeti Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna gatnaşýar

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti 5-nji iýunda Russiýanyň köp ýyldan bäri Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýän demirgazyk paýtagtynda geçirilýän 27-nji Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna (SPHYF-2024) gatnaşýar.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1209

Türkmenistan we Şri-Lanka deňiz ulagy pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýýar

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi we Şri-Lankanyň portlar, gämi gatnawy we uçarçylyk ministrliginiň wekilleri iki ýurduň arasynda deňiz ulagy pudagynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1198

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň wekili TESC-2024 Halkara ylmy-amaly maslahatda çykyş etdi

Paýtagtymyzda geçirilýän «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetler» (TESC-2024) atly Halkara ylmy-amaly maslahatynyň ikinji güni BMG-niň wekilleri bilen bilelikde guralan açyk tanyşdyrylyşy bilen açyldy.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1195

Ekologiýa meselelerini çözmekde neýron ulgamlaryny ulanmak TESC-2024-iň gün tertibinde

Aşgabatda TESC-2024 Halkara ylmy-amaly maslahat öz işini dowam edýär.

news-photo

06.06.2024

total-veiw

1201

«Derýaýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň guwandyryjy netijeleri

Türkmenabat şäherinde ýerleşýän, ýurdumyzyň halk hojalygy üçin zerur bolan ýükleri daşamak, gämileri we läbiksorujylary abatlamak, Amyderýanyň hanasyny arassalamak we çuňaltmak, ulag we gurluşyk hyzmatlaryny amala aşyrmak ýaly işleri alyp barýan «Derýaýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde işleriň guramaçylykly ýola goýulmagy netijesinde ýokary zähmet üstünlikleri gazanylýar.

...314