mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

25.05.2024

total-veiw

739

«Gül ülkäm» kompaniýasy Türkmenistanda lift enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde geçirilýän «Ak şäherim – Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisinde gurluşyk we tehnologiýa pudaklarynda öňdebaryjy kompaniýalar ýygnandy.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

351

Hususy pudagy ösdürmek — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Şu gün paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän we milli binagärlik ýörelgeleriniň özboluşly nusgasyna öwrülen «Garagum» myhmanhanasynyň golaýynda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli durmuş maksatly binalaryň birbada birnäçesi açyldy.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

474

Paýtagtymyzda söwda amallaryny sanlylaşdyrmak boýunça maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy (BMGÖM) bilen bilelikde söwda amallaryny sanlylaşdyrmak boýunça iki günlük maslahat geçirdi. 

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1438

Balkan welaýatynda pilä ideg işleri jemleýji tapgyrda barýar

Milli ykdysadyýetimiziň oba hojalyk toplumyny ösdürmek, ony hil taýdan täze derejelere çykarmak Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasyny tutýar. Belent maksatlary özünde jemleýän şeýle işleriň çäklerinde gymmatly önüm bolan piläniň öndürilişini artdyrmak, ýüpekçilik pudagynda öndürijilikli zähmeti höweslendirmek işlerine uly üns berilýär.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

578

Halaçly halyçylaryň zähmet üstünlikleri

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň zähmetsöýer halyçylary ene-mamalarymyzdan gelýän bu gadymy hünäre yhlas edip, üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 3 müň 36 inedördül metr haly dokamaklygyň hötdesinden geldiler.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1330

Serhetüsti kagyzsyz söwdany ösdürmek baradaky başlangyçlar öwrenilýär

Aşgabatda BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy we Aziýa we Ýuwaş umman ýurtlary üçin Ykdysady we durmuş komissiýasy Türkmenistanda serhetaşa kagyzsyz söwdany ösdürmek boýunça iki günlük okuw geçirdi.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

503

Guýularyň öndürijiligini artdyran innowasion tehnologiýa önümçilige girizildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň we Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň gaýybana agzasy, tehniki ylymlaryň doktory Rahmanguly Esedyllaýewiň ýolbaşçylygyndaky alymlar topary gory tükenen gaz guýularynyň öndürijiligini artdyrýan innowasion tehnologiýany önümçilige üstünlikli girizdi.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1535

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 77 million 668 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1557

Daşoguz welaýatynyň däne öndürijileri üstünlik gazanmagyň ugrunda

Daşoguz welaýatynyň meýdanlarynda şu günler ýokary hilli bugdaý hasyly ýetişdirilýär. Hasylyň hili ýerli toprak we howa şertleri üçin iň amatly gyş bugdaý görnüşlerine esaslanýar.

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1508

«Demir ölçeg» hususy kärhanasynda işleriň hili we netijeliligi ýokarlanýar

Berkarar Watanymyz bu günki günde düýpli galkynyşlary başdan geçirip, beýik ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzda elektrik energiýasynyň öndürilişiniň döwrebap derejede artmagy, onuň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy hem oňa doly şaýatlyk edýär.

...311