Ï «Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär

view-icon 5871

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki Halkara maslahaty öz işini dowam edýär.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda guralan foruma 40-a golaý döwletiň hem-de halkara guramalaryň 30-dan gowragynyň wekiliýetleri gatnaşýandygyny ýatladýarys.

Mundan başga-da maslahata BMG-niň edaralarynyň ýolbaşçylary abraýly halkara, sebit we sebitara guramalaryň hem-de maliýe düzümleriň ýolbaşçylary, hususy ulgamyň, hökümete dahylsyz birleşikleriň, ylmy toparlaryň wekilleri gatnaşýarlar.


Maslahatyň başynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň forumda sanly ulgam arkaly eden çykyşyny uly üns bilen diňlediler. Foruma gatnaşýanlar hormatly Prezidentimiziň ulag we kommunikasiýalar ulgamynda bilelikdäki tagallalary ösdürmek baradaky tekliplerini we başlangyçlaryny goldamak hem-de makullamak bilen kabul etdiler.


Soňra foruma gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň iberen hatyny BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň az ösen döwletler, deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler hem-de ösüp barýan kiçi ada döwletler boýunça Ýokary wekili hanym Rabab Fatima sanly ulgam arkaly okady.


Plenar mejlislerinde halkara guramalarynyň wekilleriniň ulag we kommunikasiýalary ulgamynda döwletleriň tagallalaryny utgaşdyrmak baradaky çykyşlary göz öňünde tutulýar.


Halkara maslahatyň ahyrynda ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça Jemleýji Beýannamanyň kabul edilmegi meýilleşdirilýär.