Ï Köneürgenç etrabynda täze döwrebap oba gurulýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Köneürgenç etrabynda täze döwrebap oba gurulýar

view-icon 2546
Köneürgenç etrabynda täze döwrebap oba gurulýar

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda «Täze ýol» geňeşliginiň çäginde ýerleşýän täze häzirki zaman obasynyň gurluşygy dowam edýär. Häzirki wagtda gurulýan binalaryň köpüsiniň gurluşyk işleri tamamlandy.

Täze şäherçe dolandyryş, durmuş-medeni taýdan we önümçilik maksatly dürli binalardan ybarat bolar. Ähli işler tamamlanandan soň, ýaşaýyş jaý gorlary täze ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklary üpjün edýän iki gatly kottejleri bilen dürli görnüşli ýüzlerçe amatly jaýlardan ybarat bolar.

Onda jemgyýetçilik we medeni desgalaryň arasynda 420 okuwçy üçin niýetlenen häzirki zaman orta mekdebi we 160 orunlyk çagalar bagy, saglyk öýi, medeniýet öýi, aragatnaşyk öýi, toý dabaralarynyň häzirki zaman merkezi boljak 500 orunlyk «Toý mekany», ýarym gektar meýdanda ýerleşýän ýapyk bazary bolan söwda merkezi, senagat we azyk dükanlary, ýangyn deposy we beýleki desgalar bar.

Şäherçe inžener-tehniki kommunikasiýalaryň ösen ulgamyna eýe bolar. Onuň üçin bu ýerde Han-ýap kanalynyň we golaýda ýerleşýän kollektoryň üstünden täze awtomobil köprüleri guruldy.