mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

05.06.2023

total-veiw

219

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 131 million 657 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy.

news-photo

02.06.2023

total-veiw

1011

Ýurdumyzda galla oragyna badalga berildi

2-nji iýunda ýurdumyzda galla oragyna badalga berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 26-njy maýda geçirilen mejlisinde möhüm oba hojalyk möwsümine başlamaga ak pata berip, daýhanlara ýurdumyzyň galla meýdanlarynda täze zähmet üstünliklerini arzuw etdi. 

news-photo

01.06.2023

total-veiw

1147

Gyzylarbatly halyçylaryň gazanan zähmet üstünlikleri

Şu ýylyň geçen bäş aýynda «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynyň ussat halyçy gelin-gyzlary dokalan dürli ölçeglerdäki haly we haly önümleriniň pul hasabyndaky möçberi 3 million 227,5 müň manatlykdan gowrak boldy.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

1303

Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdydady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

1097

Aşgabat we Tähran Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda Hazar deňzinde türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

30.05.2023

total-veiw

978

Daşoguz welaýatynda galla oragynyň bosagasynda

Daşoguz welaýatynyň gallaçylary ýetip gelýän galla oragynyň bosagasynda. Ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak we gaýtadan işlenilmegini üstünlikli durmuşa geçirmek üçin jogapkärçilikli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

news-photo

29.05.2023

total-veiw

1602

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.  

news-photo

29.05.2023

total-veiw

1147

Hazaryň tükeniksiz baýlygy

«Gündogar Çeleken» nebit-gaz ýatagy Türkmenistanda iň ir döwürde açylan ýataklaryň biridir.

news-photo

29.05.2023

total-veiw

3849

«Kämil çözgüt» HJ: tejribeli hünärmenler üstünlikli işiň kepilidir

Täze işläp başlanyna garamazdan, eýýäm ýurdumyzda belli bolan bu gurluşyk kärhanasynyň adynyň manysy «iň gowy çözgüt» diýmekdir.

news-photo

24.05.2023

total-veiw

2604

Daşoguzda gymmat bahaly çig mal taýýarlygy dowam edýär

Bu ýyl Daşoguz welaýatynda on iki ýarym müňden gowrak adam pile önümçiliginde zähmet çekýär. 

...261