mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

18.07.2024

total-veiw

1390

Önümleriň hil derejesi – ýokary islegiň kepili

Berkarar Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagynda telekeçilik ulgamyna aýratyn orun degişlidir. 

news-photo

16.07.2024

total-veiw

1797

Ak ekin – arzyly ekin

Daşoguz welaýatynda arpa öndürmek ak ekiniň sanawynda öz ornuny berk saklap gelýär. Öňki ýyllarda bolşy ýaly, şu ýyl hem welaýatda bu ekin üçin müň gektardan gowrak ýer bölünip berildi.

news-photo

16.07.2024

total-veiw

1707

Ygtyýarly ykdysady operator maksatnamasy boýunça düşünjelerini artdyrdylar

Iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri hem Türkmenistanyň Telekeçiler we senagatçylar birleşmesiniň wekilleri Ygtyýarly ykdysady operatorlar (YYO) maksatnamasy boýunça okuw geçdiler.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

2109

Oba hojalyk pudagynyň netijeli ösdürilmegi azyk bolçulygyny üpjün etmegiň binýadydyr

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daýhanlaryň öndürijilikli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanda durmuşa geçirilýän giň gerimli oba hojalyk özgertmeleriniň esasy maksady daýhanlaryň yhlasy bilen bol hasyl eçilýän türkmen topragynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmakdan, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekden we pudagy has-da ösdürmekden ybaratdyr. Döredijilikli döwlet syýasaty ajaýyp zamananyň binýadyny goýdy.

news-photo

15.07.2024

total-veiw

2084

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi açyldy

2024-nji ýylyň 15-nji iýulynda Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi açyldy. 

news-photo

15.07.2024

total-veiw

3631

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 5 million 40 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

1740

«Türkmen ýyldyzy» hojalyk jemgyýetiniň zähmet üstünlikleri

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bedew batly ösüşleri, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagy, Berkarar Diýarymyzyň çar künjünde dürli desgalaryň we binalaryň yzygiderli gurlup ulanylmaga berilmegi, şeýle hem eksport ugrunyň ösmegi netijesinde, ýurdumyzda sarp edilýän elektrik energiýasynyň möçberi hem barha artýar. Şonuň bilen birlikde, elektrik enjamlaryna we geçirijilerine bolan isleg hem barha ýokarlanýar.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2277

Mary welaýatynyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi

Mary welaýatynyň gallaçylary Watan harmanyna 345 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalarynyň gije-gündiz işledilmegi netijeli galla oragynyň ýokary depginde alnyp barylmagyna ýardam berdi. Bu zähmet ýeňşi döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatda edýän yzygiderli aladalarynyň, ekerançylaryň mynasyp zähmet çekmekleri üçin döredilýän şertleriň aýdyň netijesidir.

news-photo

10.07.2024

total-veiw

2435

Ahal we Lebap welaýatlarynyň gallaçylary zähmet ýeňşini gazandylar

Ýurdumyzyň ýene-de iki welaýatynyň — Ahal hem-de Lebap welaýatlarynyň gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar. Olar Watan harmanyna, degişlilikde, 400 müň we 310 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

news-photo

10.07.2024

total-veiw

2112

Täze hasyl möwsümine işjeň taýýarlyk görülýär

Daşoguz welaýatynda «Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň pagta arassalaýjy kärhanalarynyň täze möwsüme taýýarlyk işleri dowam edýär. Iş ähli pagta arassalaýjy zawodlarda we kabul ediji nokatlarda alnyp barylýar.

...318