mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

29.09.2022

total-veiw

2044

Telekeçilik — Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji

Milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamyny ösdürmek, häzirki zamanyň bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna onuň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 

news-photo

29.09.2022

total-veiw

775

BMG-niň güni mynasybetli esseler bäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary «BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasynyň taryhy» temasyndan düzme bäsleşigine çagyrylýar. Döredijilik gözden geçirilişini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty her ýyl 24-nji oktýabrda bellenilýän BMG-niň güni mynasybetli gurady.

news-photo

28.09.2022

total-veiw

892

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXVII Halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler

Şu ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2022» atly XXVII Halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler. Çäräni «Türkmengaz», «Türkmennebit» Döwlet konsernleri, GaffneyCline Britain kompaniýasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy «Türkmen Forum» HJ bilen guraýarlar.

news-photo

28.09.2022

total-veiw

2278

Ýygym möwsümi dowam edýär

Daşoguz welaýatynda däneli ekinleriň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Bu jogapkärli çärä guramaçylykly girişen S.A. Nyýazow adyndaky etrabyň ekerançylary 76 tonna hasyl alyp, noýba taýýarlamak boýunça ýyllyk tabşyrygy amal etdiler.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1009

TDHÇMB-nyň geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 7 million 558 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy.

news-photo

25.09.2022

total-veiw

2334

“KamAZ” täze hyzmat ediş merkezleri türkmen-rus işewürlik hyzmatdaşlygynyň netijesidir

Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Mary we Lebap welaýatlarynda täze desgalaryň — «KamAZ» kysymly awtoulaglar üçin okuw we tehniki hyzmat merkeziniň açylyş dabaralary geçirildi.


news-photo

23.09.2022

total-veiw

1512

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet maslahatynda eden çykyşynda geljek ýedi ýylda döwlet býujetiniň agramly bölegini durmuş ulgamyny maliýeleşdirmek üçin sarp ediljekdigini belledi.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2527

Türkmenistan serhetüsti kagyzsyz söwdany ýola goýmagyň mümkinçiliklerini öwrenýär

Türkmenistanyň Hökümetiniň BMG bilen bilelikde geçiren milli maslahat duşuşygynda ýurduň serhetüsti kagyzsyz söwda taýýarlyk derejesine baha berlişiniň netijelerine garaldy.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2625

Türkmenistan — Hytaý: söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyza Hytaý Halk Respublikasyndan iki sany täze ýük teplowozy gelip gowuşdy. «CRRC Ziyang Co» zawodynyň ygtybarlylygy hem-de ýokary ýük çekijiligi bilen tapawutlanýan teplowozlarynyň satyn alynmagy şu ýylyň ýanwar aýynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellän iki dostlukly ýurduň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň nobatdaky nyşanyna öwrüldi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2055

Türkmenistanly iş eşiklerini öndürijiler ykdysady gazanylanlaryň sergisine gatnaşýarlar

Aşgabatda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi işe başlady.

...239