mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

20.04.2024

total-veiw

93

Eziz Diýarymyzda ýangyç-energetika toplumynyň desgalary döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynyň desgalaryň durkuny täzelemek ugrunda zerur işler alnyp barylýar.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

80

Ýurdumyzyň himiýa pudagyna ýapon tehnologiýalary ornaşdyrylar

Türkmenistanyň himiki serişdeleriň önümçiliginde ýaponkompaniýalarynyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylmagy meýilleşdirildi.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

90

Türkmenistanda sanly bank hyzmatlarynyň görnüşi artýar

Eziz Diýarymyzda karz edaralarynyň hasaplaşyk-töleg ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, sanly bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça degişli işler geçirilýär.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

342

Demir ýol ulagy pudagynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Şu gün “Ýyldyz” myhmanhanasynda 15 — 19-njy aprelde paýtagtymyzda geçirilen Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady. Ozal habar berlişi ýaly, bu wekilçilikli foruma DÝHG-ä agza döwletleriň 20-den gowragynyň, şol sanda Türkmenistanyň demir ýol we beýleki degişli edaralarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri gatnaşdylar.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

382

«Hytaý demir ýollary» döwlet korporasiýasynyň wekilleri Türkmenbaşy şäheriniň halkara deňiz portuna baryp gördüler

«Hytaý demir ýollary» döwlet korporasiýasynyň wekiliýeti Türkmenbaşy halkara deňiz portuna iş saparyny amala aşyrdylar. Wekiliýete korporasiýanyň baş direktorynyň orunbasary Çian Ming ýolbaşçylyk etdi.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

542

Gowaça ekişi gyzgalaňly dowam edýär

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 130 müň gektar ýere gowaça ekilip, ondan bol pagta hasylyny almaklyk göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, gündogar sebitiň ähli etraplarynda örän jogapkärli möwsüm – geljekki bol hasylyň ykbalyny kesgitleýän gowaça ekişi guramaçylykly dowam etdirilýär. 

news-photo

18.04.2024

total-veiw

1635

Balkan welaýatynyň maldarlary dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak möwsümini üstünlikli jemlediler

Berkarar Diýarymyzyň milli ykdysadyýetiniň beýleki ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalyk toplumy, onuň gaýtadan işleýän senagaty buýsançly ösüşleri başdan geçirýär. Munuň hakykatdanam şeýledigine Türkmenistanyň Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň Balkan welaýatynyň maldarçylyk we guşçulyk senagaty önümçilik birleşiginiň maldarçylyk hojalyklarynda alnyp barylýan işler hem doly şaýatlyk edýär.

news-photo

18.04.2024

total-veiw

1608

Köneürgenç etrabynda täze döwrebap oba gurulýar

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda «Täze ýol» geňeşliginiň çäginde ýerleşýän täze häzirki zaman obasynyň gurluşygy dowam edýär. Häzirki wagtda gurulýan binalaryň köpüsiniň gurluşyk işleri tamamlandy.

news-photo

17.04.2024

total-veiw

1764

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy geçirildi. 

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1637

Behişdi bedew şekillendiriş sungatynyň ähli görnüşinde

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň galereýasynda milli baýrama – Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan şekillendiriş we amaly-haşam sungaty işleriniň sergisi açyldy. 

...306