Ï Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi

view-icon 2418
Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisýan

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi.

Bu sergini guramak pikiri, Italiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luidji Ferrara degişlidir. Meşhur türkmen suratkeşiniň Italiýa iki gezek döredijilik saparyna gidendigini we onuň gyzlarynyň maşgala arhiwinde bu tema degişli 38 suratyň we 15 eskiziň bardygy eşidilen badyna bu sergini guramak pikiri döredi.

Serginiň açylyş dabarasynda Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi ýurdumyzyň Hökümetine we bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşan her bir adama, şeýle hem suratkeşiň gyzy Maral Gylyjowa tüýs ýürekden hoşallygyny bildirdi.

Ilçi bu işiň, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigini aýtdy. Yzzat Gylyjow 1969-njy ýylda ilkinji gezek Italiýa barypdyr.

Şäherleri muzeýlere öwürýän Gün, howa, gadymy binagärlik - bularyň hemmesi 46 ýaşly türkmen suratkeşine ajaýyp täsir edipdir.

Şol döwürde Sowet Soýuzynda sungatyň hakyky ugry sungatda ýeke-täk dogry ugur hasaplanýardy, ýöne bu ýerde duýgular hakykatdan ýokary tutulýardy, özüňi görkezmegiň zerurlygy üýtgedi. Türkmen suratkeşi çyzgysy, urgulary we boýaglary bilen öňki ekspressionist suratkeşleriň artykmaçlygyny duýdy.

Yzzat Gylyjow ömrüniň dowamynda dünýäniň köp ýurtlaryna baryp görmek bagtyna eýe boldy, ýöne olaryň hiç biri-de Italiýa ýaly ýüreginde şatlykly täsir galdyrmady.

11 ýyldan soň ýene Italiýanyň şäherleri - Rim, Neapol, Wenesiýa, Florensiýa ...

Ýene-de şol bir duýgulary başdan geçirýär. Yzzat Gylyjow özüni bagtly duýýardy we bu ýagdaýy dar ýollaryň, Wenesiýa köprüleriniň, ýadygärlikleriň, köşkleriň we muzeýleriň şekilleri bilen suratlarda beýan edýärdi.

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň başlygy Çarymyrat Ýazmyradowyň belleýşi ýaly: «Türkmen suratkeşiniň italýan eserleri Yzzat Gylyjowyň döredijilik mirasynyň obýektlerinden biridir».

«Yzzat Gylyjow Italiýada» sergisine gelenler we suratkeşler, sungaty öwrenijiler, Türkmenistandaky birnäçe ilçihananyň işgärleri türkmen suratkeşi Yzzat Gylyjowyň Güneşli italýan landşaftlaryndan emele gelen täsirlerini paýlaşdylar.