mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

26.09.2022

total-veiw

2283

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanyna baýramçylyk konserti

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1499

Çelýabinsk oblastyndan döredijilik sowgady – tans ansamblynyň konserti

Russiýa Federasiýasynyň Çelýabinsk oblastynyň gubernatory Alekseý Leonidowiç Teksleriň biziň ýurdumyza dostlukly saparynyň çäginde Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda “Ural” Döwlet tans ansamblynyň konserti geçirildi. 

news-photo

26.09.2022

total-veiw

1469

Täsir galdyrýan sergi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisinde 193 adama Suratkeşler birleşiginiň agzalygyna şahadatnama gowşuryldy.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

634

Kamerata toparynyň sazandalarynyň çykyşy

Bahram Dolyýewden (birinji skripka we toparyň çeper ýolbaşçysy), Aýlar Botaýarowadan (ikinji skripka), Tahyr Ataýewden (alt), Kakageldi Hojalekowdan (wiolençel), Ysmaýyl Sähetmyradowdan (kontrabas), Wladimir Mkrtumowdan (fortepiano) ybarat kamerata sazandalary ýaňy-ýakynda aşgabatly diňleýjileriň öňünde üstünlikli çykyş edipdiler.

news-photo

26.09.2022

total-veiw

181

Daşoguz welaýatynyň teatrynyň sahnasynda täze oýun goýuldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli, Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary teatr sungatynyň iň ýaş muşdaklary üçin sowgat taýýarlady.

news-photo

22.09.2022

total-veiw

968

Aşgabatda geçiriljek medeni çäreler

Ýetip gelýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň döredijilik toparlary we teatrlar baýramçylyk mynasybetli konsertleri hem-de spektakllary taýýarladylar.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2672

Arça hakyndaky täsin rowaýat teatryň sahnasynda beýanyny tapdy

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna «Garaşaryn saňa men» spektaklynyň ilkinji görkezilişini taýýarlady.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

2867

«Täze dünýäden» atly konserti geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Döwlet simfoniki orkestriniň «Täze dünýäden» atly konserti geçirildi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

3583

Nusgawy edebiýatyň muşdaklarynyň bäsleşigi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda ýazyjy Atajan Tagan tarapyndan, amerikaly ýazyjy Jek Londonyň türkmen diline terjime edilen “Martin Iden” romanyny okan has ünsli we oýlanyşykly okyjyny kesgitlemek ugrunda guralan bäsleşigiň jemi jemlenildi. Bu çäre kitap okamagy halaýan aşgabatly okyjylaryň köpsanly janköýerleriniň hem-de “Nowça” atly meýletinçiler hereketiniň wekilleriniň ünsüni çekdi.

news-photo

15.09.2022

total-veiw

2933

Teatrlaryň sahnasynda

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabryndan 18-nji sentýabr aralygynda ýurdumyzda gyzykly konsertler, dynç alyş şowhunlary we sirk tomaşalary bolar.

...186