mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1826

Gyş paslynyň gözellikleri şekillendirilen suratlar

Ýanwar aýynyň ilkinji ongünlügindäki garly howa çagalara uly şatlyk getirdi. Biziň ýurdumyz üçin seýrek bolan tebigy hadysa fotosurat höwesjeňlerini gar bilen örtülen şäher görnüşlerini surata düşürmäge ruhlandyrdy.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

2115

Täze spektakl sahnalaşdyrylýar

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda täze spektakl sahnalaşdyrylyp başlandy.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1959

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Çaýkowskiniň we Prokofýewiň ertekilere ýazan sazlarynyň konserti boldy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Sergeý Prokofýewiň «Petýa we Möjek» simfoniki ertekisiniň we Pýotr Ilýiç Çaýkowskiniň «Çagalyk albomy» pýesalar tapgyrynyň konserti boldy.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1987

Meşhur «The Beatles» toparyna bagyşlanan konsert

16-njy ýanwarda Bütindünýä meşhur «The Beatles» toparynyň gününi belleýär. Tutuş dünýäde şol güne gabatlanyp özboluşly Liwerpul dörtlüginiň repertuaryndan aýdymlar ýerine ýetirilýär.

news-photo

13.01.2023

total-veiw

1927

Teatrlaryň sahnalarynda görkeziljek oýunlar we Bütindüniýä Bitlz güni mynasybetli geçiriljek konsertler

Dynç günlerinde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin dürli medeni çäreler garaşýar.

news-photo

13.01.2023

total-veiw

15815

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlap

Türkmen suratkeşleri öz işlerini paýtagtymyzyň Sergi merkezinde açylan dabaraly sergä hödürlemek bilen, 2023-nji ýylyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar diýlip atlandyrylmagyna döredijilikli çemeleşdiler.

news-photo

12.01.2023

total-veiw

1564

Geçmişden galan subutnamalar

Geçen ýyl «Köneürgenç» döwlet taryhy we medeni goraghanasynyň hünärmenleri tarapyndan «Kerwensaraý portalyň» golaýynda gazuw-agtaryş işleri geçirilende açylan täze arheologik tapyndylar gadymy Gurgenjiň keramiki sungatynyň ýokary derejesini ýene bir gezek tassyklady.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

1116

Nury Halmämmedow: «Keçpelek» filmine sazyň döreýşi

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda türkmen sazyny dünýä derejesine çykaran türkmen kompozitory Nury Halmämmedowa bagyşlanan we täzelenen «Köňül tarlary» spektaklynyň ilkinji görkezilişi köp adamly boldy.

news-photo

07.01.2023

total-veiw

1810

Petýa atly oglanjyk we adaty Möjek – simfoniki ertekiniň gahrymanlary

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestriniň sazandalary Sergeý Prokofýewiň «Petýa we möjek» simfoniki ertekisini ýerine ýetirer. Konsert maksatnamasynda Pýotr Iliç Çaýkowskiniň «Çaga albomyndan» käbir prelýudiýalar-da bar.

news-photo

06.01.2023

total-veiw

2068

Türkmen teatrlary sahnalaşdyrylan Täze ýyl çykyşlaryna çagyrýar

Paýtagtymyzyň hem-de welaýatlarynyň teatrlary çagalary we olaryň ata-enelerini Täze ýyl baýramçylyk çykyşlaryna tomaşa etmäge çagyrýar.

...197