mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

12.06.2024

total-veiw

234

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Teatr sungatynyň muşdaklary dynç günleri paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek dürli sahna oýunlaryna syn edip bilerler.

news-photo

11.06.2024

total-veiw

204

Türkmenistanly suratkeşler «Türki dünýäsiniň zenanlar älemi» atly sergisine gatnaşdylar

Gyrgyzystanyň Bişkek şäherindäki Gapar Aýtiýew adyndaky Milli şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilen «Türki dünýäsiniň zenanlar älemi» atly sergisinde Azerbaýjandan, Gyrgyzystandan, Gazagystandan, Özbegistandan, Türkiýeden we Türkmenistandan sungat işgärleriniň iň gowy döredijilik eserleri görkezildi.

news-photo

11.06.2024

total-veiw

236

Ylym özgerişler ýolunda möhüm ugurdyr

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde şeýle at bilen sergi açyldy. Sergi iki bölümden ybarat. Birinjisi taryh we arheologiýa ylymlaryna bagyşlanýar.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

167

Disneýiň 100 ýyllygyna bagyşlanan jadyly agşam

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Disneýiň multfilmlerinden düzülen saz agşamy şowly geçdi. Zala ýygnanan tomaşaçylaryň ýarsy çaga bolsa, beýleki ýarsy olaryň ene-atalarydy, şonuň üçinem ol çagalaryň we ulularyň isleglerine doly gabat gelýän konsert boldy.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1327

Balkan welaýatynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat derejesindäki jemleýji tapgyry geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmek, ony döwrebap derejede kämilleşdirmek, bu ugra zehinli ýaşlary giňden çekmek maksady bilen, eziz Diýarymyzda çäksiz möçberli täsirli çäreler durmuşa geçirilýär. Munuň özi, ýaş nesliň kalbynda halkymyzyň köklerini gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýdýan aýdym-saz sungatyna bolan höweslerini, söýgi-buýsançlaryny has-da artdyrýar.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

1414

Medeniýet hepdeligine bagyşlanan sergi

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde iýun aýynyň 3-nji ongünlüginde dünýäniň iň kämil innowasion tehnologiýalary ornaşdyrylan Arkadag şäherinde geçiriljek medeniýet hepdeligine, şeýle hem Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Medeniýet we sungat ruhubelentligiň çeşmesi» atly giň göwrümli sergi öz işine başlady.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1334

Bişkekde geçiriljek kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasynda Türkmenistandan film görkeziler

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde 11–15-nji iýun aralygynda Bişkek II halkara kinofestiwaly geçiriler.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1210

Akwarel suratlaryň sergisi

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen suratkeşleriniň akwarel suratlarynyň sergisi açyldy.

news-photo

07.06.2024

total-veiw

1228

Bäsleşikde zehinli zergärler öňe saýlandylar

Tutuş Diýarymyzda bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda guralýan dürli derejeli çärelerdir dabaralar barha giň gerime eýe bolýar.

news-photo

04.06.2024

total-veiw

1232

Nikolaý Artýomowiç Amiýansyň doglan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Paýtagtymyzdaky «Türkmenistan» kinokonsert zalynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, türkmen skripka mekdebini esaslandyryjy, ussat skripkaçy we ajaýyp halypa N.A.Amiýansyň hatyrasyna bagyşlanan konserti geçirildi.

...254