mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kanunlar

07.06.2024

total-veiw

1321

Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda Türkmenistanyň Kanuny

Şu Kanun Gündogaryň beýik akyldar şahyry, pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny toplamak, ylmy taýdan barlamak, aýawly saklamak, goramak, öwrenmek, wagyz etmek ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň hukuk esaslaryny belleýär hem-de şu babatda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

11.04.2024

total-veiw

826

«Weterinariýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2014-nji ýylyň 8-nji noýabryndaky «Weterinariýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 144-nji madda; 2016 ý., № 2, 103-nji madda; 2018 ý., № 1, 3-nji madda; 2019 ý., № 2, 41-nji madda; 2020 ý., № 2, 23-nji madda, № 3, 52-nji madda; 2023 ý., № 4, 92-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

11.04.2024

total-veiw

950

Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 94-nji madda; 2017 ý., № 1, 28-nji madda, № 4, 142-nji madda; 2018 ý., № 4, 109-njy madda; 2020 ý., № 4, 80-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 146-njy madda; 2022 ý., № 2, 27-nji madda, № 3, 73-nji madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 1, 5-nji madda, № 2, 33-nji madda, № 3, 73-nji madda, № 4, 89-njy madda) şu goşmaçalary girizmeli:

11.04.2024

total-veiw

856

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

11.04.2024

total-veiw

955

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Maşgala kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 9-njy madda, № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda; 2015 ý., № 4, 129-njy madda; 2016 ý., № 4, 166-njy madda; 2017 ý., № 4, 143-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda, № 4, 109-njy madda; 2021 ý., № 1, 19-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 2, 30-njy madda, № 3, 74-nji madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 2, 38-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

11.04.2024

total-veiw

786

«Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2004 ý., № 4, 33-nji madda; 2007 ý., № 1, 39-njy madda, № 4, 68-nji madda; 2014 ý., № 1, 43-nji madda; 2015 ý., № 1, 37-nji madda; 2016 ý., № 1, 74-nji madda, № 4, 165-nji madda; 2017 ý., № 1, 19-njy madda, № 2, 80-nji madda, № 4, 137-nji we 179-njy maddalar; 2018 ý., № 4, 111-nji madda; 2019 ý., № 4, 76-njy madda; 2020 ý., № 4, 86-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 142-nji madda; 2022 ý., № 2, 25-nji madda, № 4, 119-njy madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 2, 33-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

09.04.2024

total-veiw

4568

Türkmenistanyň Kanuny Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda

Şu Kanun energiýanyň tygşytlanylmagyny höweslendirmegiň hem-de energiýadan peýdalanylmagynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär.

08.04.2024

total-veiw

4189

Türkmenistanyň Kanuny Gidrometeorologiýa işi hakynda

Şu Kanun gidrometeorologiýa işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de döwlet häkimiýet edaralaryny, ýuridik we fiziki şahslary gidrometeorologiýa maglumatlary bilen üpjün etmäge gönükdirilendir.

08.04.2024

total-veiw

3808

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda Türkmenistanyň KANUNY

2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäherinde gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda Ylalaşygy tassyklamaly.

09.02.2024

total-veiw

6857

­Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmeli.

...39