mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Bäsleşigiň netijeleri jemlendi

view-icon 11659

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny gabatlap geçrilen «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň ganaty» atly çeper we publisistik makalalaryň bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan gurnalan döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary gatnaşdy.

Bäsleşige gatnaşyjylar iki kategoriýada bäsleşdiler. Birinjisine žurnalistika fakultetleriniň talyplary, ikinjisine bolsa beýleki hünärleri öwrenýän talyplar gatnaşdylar. Makalalara ýurdumyzyň žurnalistlerini we institutyň mugallymlaryny öz içine alýan emin agzalary tarapyndan baha berildi.

Bäsleşik çäginde awtorlaryň wajyp temalary beýan etmäge döredijilikli çemeleşmesi bellendi. Makalalarda halkara hyzmatdaşlygy, ykdysadyýet, ylym, bilim, sport we medeni hem ynsanperwer ugurlarda gazanylan ösüşler beýan edildi.

Netijede, žurnalistika fakultetleriniň talyplarynyň arasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň HGI-niň birinji ýyl talyby M. Mätkurbanowyň işi iň gowy iş diýlip ykrar edildi. Onuň makalasy ýaryşyň iň uly baýragyna mynasyp boldy. Birinji ýeri Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby T. Muhammetdurdyýew eýeledi. Ikinji ýeri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň HGI-niň ikinji ýyl talyby G. Hamedowa we Magtymguly adyndaky TDU-nyň bäşinji ýyl talyby S. Kowusow paýlaşdy. Talyplar S. Bazarowanyň (Halkara Ynsanperwerlik we ösüş uniwersiteti), T. Akjaýewiň we A. Atajykowanyň (IMO MFA) işleri bolsa üçünji orny eýelediler.

Emin agzalarynyň pikirine görä, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby O. Pirjikowanyň işi žurnalistika bilen baglanyşykly bolmadyk ugurlarda okaýan talyplaryň arasynda iň gowy iş diýlip, ykrar edildi. Ikinji orny talyplar A. Garlyýewa (Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty) we M. Geldiýew (Türkmenistanyň Inženerçilik, tehniki we ulag aragatnaşyk instituty) eýeledi. Üçünji ýeri M. Koşakowa (Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti), S. Ummadow (S. A. Nyýazowyň adyny göterýän Türkmen Oba hojalyk uniwersiteti) we A. Allanazarow özara (Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Instituty) paýlaşdylar.

Ýeňijilere dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan diplomlar, hormat şahadatnamalary we gymmatly baýraklar gowşuryldy.

Şeýle çäreleri geçirmek žurnalistika pudagynda ukyplary ösdürmäge kömek edýär, paýhasy artdyrýar we gözýetimi giňeldýär, sanly maglumat hem aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak arkaly ýokary okuw jaýlarynyň arasynda aragatnaşygy ösdürýär.

Ýeňijileriň makalalary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň www.iirmfa.edu.tm resmi saýtynda tanşyp bilersiňiz.

Larisa Fomina