mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Dabaraly çäre geçirildi

view-icon 3070
Dabaraly çäre geçirildi
Dabaraly çäre geçirildi
Dabaraly çäre geçirildi
Dabaraly çäre geçirildi

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, nesilleriň arasyndaky agzybirlik ýörelgelerini alamatlandyrýan Ýaşulylaryň halkara güni mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.

Ýaşulylara aýratyn hormat goýmak türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp-essurlarynyň biridir. Dabara gatnaşan Mary welaýatynyň hormatly il ýaşulylaryna, hormatly enelerine, ýaşuly mugallymlara institutyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Çäräniň ahyrynda institutyň zehinli talyplary ata Watanymyzy, hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän birnäçe çykyşlary ýerine ýetirdiler.