Ï «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň üçünji möwsümine gatnaşjaklary ýygnamak işi başlanýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň üçünji möwsümine gatnaşjaklary ýygnamak işi başlanýar

view-icon 4507
«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň üçünji möwsümine gatnaşjaklary ýygnamak işi başlanýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty we bu ýokary okuw jaýynyň ýaş diplomatlar mekdebi «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň indiki III möwsümine gatnaşmak isleýän Türkmenistanyň orta mekdep okuwçylary üçin onlaýn synag geçirýär.

Guramaçylaryň aýtmagyna görä, Balkan we Mary welaýatlarynyň mekdep okuwçylarynyň synagy 20-nji sentýabrda, degişlilikde, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat şahamçasynda we Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda geçiriler.

21-nji sentýabrda S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymlyk institutynda we Türkmen oba hojalyk institutynda Lebap hem Daşoguz welaýatlarynyň okuwçylary üçin synag geçiriler.

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda paýtagtymyzyň we Ahal welaýatynyň orta mekdep okuwçylary bu çärede çykyş ederler.

Taslama gatnaşmakçy dalaşgärleriň hemmesi üçin saýlama synagy sagat 10:00-da başlanýar. Synag 100 soragy öz içine alýar, dalaşgärler olara 60 minudyň dowamynda jogap bermeli bolarlar. Mekdep okuwçylary üçin synag soraglary aşakdaky ugurlar boýunça taýýarlandy: Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi; Türkmenistanyň we XVII-XVIII asyrlaryň dünýä taryhy; iňlis dili; akyl-bilime degişli tabşyryklar.

Synagyň netijeleri boýunça, öňde duran bäsleşige gatnaşjak topar dörediler. Saýlaw synagynyň netijeleri Daşary işler ministrliginiň HGI-niň web-saýtynda goşmaça yglan ediler.

Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli taslamanyň täze möwsüminiň «Beýik Magtymguly Pyragynyň taglymaty – umumadamzat gymmatlyklarynyň milli şamçyragydyr» şygary astynda geçiriljekdigini belläliň.

Hünär saýlamaga gönükdirilen bu ägirt uly taslamanyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty we bu ýokary okuw jaýynyň düzümindäki Ýaş diplomatlar mekdebi tarapyndan indi üç ýyl bäri geçirilýändigini ýatladýarys. Oňa gatnaşmaga ýurdumyzyň dürli künjeklerinden 9, 10 we 11-nji synp okuwçylary çagyrylýar. Taslama diplomatik işi üstünlikli ýola goýmak üçin giňişleýin bilimi we zerur häsiýetleri bolan iň başarnykly hem zehinli okuwçylary kesgitlemäge gönükdirilendir.