Ï Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar

view-icon 3665
Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlarynyň dürli talyplar olimpiadalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim edaralarynyň abraýyny, derejesini we bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrýar.

2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy 2023-nji ýylda talyp ýaşlara öz bilim we döredijilik zehinini ýüze çykarmaga täze mümkinçilikler dörediler.

Häzirki wagtda ýurdumyzda türkmen talyplarynyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda olimpiadalary guramaga hem-de geçirmäge taýýarlyk görülýär, olar ylym ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam eder.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 23 — 28-nji apreli aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde makroykdysadyýet, 16-njy maýynda dünýä ykdysadyýeti dersleri boýunça Açyk halkara internet olimpiadasyny sanly ulgam arkaly geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 13-nji ýanwarda bolan mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ylym we bilim pudagyna gözegçilik edýän wise-premýer N. Amannenesowa meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle aň-paýhas bäsleşikleriniň geçirilmeginiň diňe bir zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga däl, eýsem, dürli halklar bilen dostlukly gatnaşyklary hem-de dünýäniň esasy ýokary okuw mekdepleri we ylmy merkezleri bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam edýändigini nygtady.