Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-ni Aşgabadyň COVID-19 ýokanjyna garşy başlangyjyny goldamaga çagyrdy
18.09.2021

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbede ŞHG-iň pandemiýa garşy göreşde türkmen başlangyçlaryny goldamagynyň bütin dünýäniň bähbidine laýyk gelýändigini belledi. Bu barada türkmen Lideri ŞHG-niň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň ýubileý mejlisinde çykyş edende aýtdy.

Eziz Diýarymyz ŞHG-niň parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýär
18.09.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Duşanbede ýurdumyzyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýändigini yglan etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna iş sapary başlandy
17.09.2021

Şu gün, 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna iş sapary başlandy.

Jemgyýet

Ýene
Arkadagyň ak ýollary abadan!
20.09.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe berk bedenli, sagdyn ruhly ýaş nesilleriň, mekdep okuwçylarynyň ýol hereketleriniň düzgünlerini bilmegi we olary doly we dogry berjaý etmekleri möhümdir.

Misserian - taryhy ýer
19.09.2021

Dehistan Hazar deňziniň golaýynda ýerleşýän ýer. Bu ýere gelýän taryhçylar, sungaty öwrenijiler hem-de ýönekeý zyýaratçylar gadymy kaşaň şäherlerden galan diwarlara, gadymy metjide we kümmetlere haýran galyp syn edýärler. Miladynyň sekizinji asyrynda dörän Misserian şäheri bu ýeriň iri ýadygärlikleriniň biridir.

Türkmensitanda geçirilen halkara seminaryň tematikasy - «Akylly şäherler we energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri»
18.09.2021

Şu hepdede ÝHGG-nyň Aşgabatdaky Merkezi «akylly şäherleriň» (Smart cities) oňyn tejribesini we ölçeglerini ilerletmek, geljegini hem-de wehimlerini ara alyp maslahatlaşmak we energiýanyň dikeldilýän görnüşleri ulgamyny ösdürmek boýunça halkara onlaýn-seminar geçirdi.

Ykdysadyýet

Ýene
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy
19.09.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy.

Oba hojalyk önümçiliginde hususy sektorlar
19.09.2021

Şu ýylyň pagta ýygymyna ýurduň demirgazygynda daýhan birleşikleri bilen bir hatarda hususy düzümler-de gatnaşarlar. Olary önümçiligiň oba hojalyk sektoryna döwletiň höweslendirmesi we goldawy getiripdir.

Aşgabatda «Birleşen Arap Emirliklerine maýa goýumy» atly wideomaslahat gurnaldy
17.09.2021

17-nji sentýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçihanasy BAE-niň döredilmeginiň 50 ýyllygyna we geljekki ýarym asyrda döwlet ösüş maksatnamasyna bagyşlap «Birleşen Arap Emirliklerine maýa goýumy» atly wideomaslahat gurnady.

Medeniýet

Ýene
Türkmen talyplarynyň «Dostluk» tans ansambly Kazanda geçen «Medeniýetler mozaikasy» atly VII festiwala gatnaşdy
16.09.2021

Tatarystan Respublikasynda «Medeniýetler mozaikasy» atly nobatdaky etnokonfessional festiwal geçdi. Çäräniň guramaçylary Tatarystan halklarynyň Assamleýasy we Dostluk öýi, Tatarystan Respublikasynyň Medeniýet ministrligi we Kazan şäheriniň häkimligi Tatarystanyň paýtagtynda okaýan türkmen talyplary tarapyndan guralan «Dostluk» tans ansamblyny dabaraly çärä gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygy habar berýär.

Bagtyýarlygyň çeper keşbi
15.09.2021

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Medeniýet ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda suratkeşleriň we nakgaşlaryň arasynda yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu geçirilen sergide 200-den gowrak sungat eserleri görkezildi.

«Meniň Watanym» Milli bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy
14.09.2021

12-nji senrýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda «Meniň Watanym» atly çeper-publisitik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwalynyň jemi jemlendi.

Ylym

Ýene
Pýotr I-niň muzeýindäki türkmen eksponatlarynyň surat kolleksiýasy
20.09.2021

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Beýik Pýotr adyndaky Antropologiýa we etnografiýa muzeýi isleg bildirýänleriň ählisini internet arkaly gezelenje çagyrýar Kunstkamera.

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: dagdaky güdazlar
19.09.2021

Geologlar dürli ýyllarda Türkmenistanyň daglarynda okislenen demir böleklerini tapypdyrlar. Görlüp oturylsa, bu gadym döwürde senetçileriň ýerden gazyp alan zatlary eken. Ata-babalarymyzyň Merkezi Köpetdagda, hususan-da Duşak dagy sebitinde irki senetçilik we demir işläp bejermek bilen meşgullanandyklary barada galan subutnama az däl.

Türkmenistanyň bilim edaralarynda howanyň üýtgemegi baradaky kitaplar peýda bolar
16.09.2021

Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistanyň Bilim ministrligine howanyň üýtgemegi barada ýazlyp, iňlis we türkmen dillerine terjime edlen «Ladybird Expert — Howanyň üýtgemegi» kitabynyň 7 müň nusgadan köprägini berdi. Bu kitaplar mekdeplerde we paýtagtyň bilim merkezlerine paýlanar.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene