Hyzmatdaşlyk

Ýene
Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geçirdi hem-de Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
25.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherine iberilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň amala aşyran saparynyň çäklerinde döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikitaraplaýyn möhüm duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistan bilen işleşjek Hökümetara Komissiýanyň düzümini tassyklady
25.07.2021

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew anna güni buýruklara gol çekdi we Türkmenistan bilen ykdysady hem ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň Azerbaýjan böleginiň düzümini tassyklady, – diýip, Azerbaýjanyň köpçüliklerýin habar beriş serişdeleri habar berýärler.

Türkmenistan we ÝUNESKO täze taslamalaryň üstünde işleýärler
24.07.2021

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köptaraply we milli gymmatlyklaryny goşmak işi dowam edýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow wideo aragatnaşygy arkaly geçirilen hökümet maslahatynda aýtdy.

Jemgyýet

Ýene
Ramsar Konwensiýasynyň strategik ugurlary
23.07.2021

23-nji iýulda «Suwly-batgalyk ýerler – Merkezi Aziýada bioköpdürliligiň dörän ýeridir» şygary astynda Merkezi Aziýada Ramsar Sebit Başlangyjyna (MA RSB) gatnaşýan ýurtlaryň wekilleriniň duşuşygy geçirilip, onda MA RSB-niň bu halkara şertnamasyna goşulan ýurtlarda alyp baran işleriniň netijeleri bilen tanyşdyryldy. COVID-19 pandemiýasy zerarly çäre onlaýn düzgünde geçirildi.

Hemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standart
23.07.2021

Halkara standartlaşdyrma guramasy (HSG) dünýäde ilkinji elýeterli syýahatçylyk standartyny – HSG 21902 «Syýahatçylyk we ugurdaş hyzmatlar – Hemmeler üçin elýeterli syýahatçylyk – Talaplar we maslahatlar» neşir etdi. 

Döwlet Baştutanymyz  Daşoguzyň çagalar saglygy goraýyş ulgamyna täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-syny berdi
22.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparynyň barşynda sebitiň keselhanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» ulaglarynyň 10-syny berdi.

Ykdysadyýet

Ýene
Dokma kärhanalary mekdep eşiklerini tikýärler
28.07.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary mekdep okuwçylary üçin egin-eşikleriň giň görnüşini tikmäge girişdiler. Adatça 1-nji awgustda açylýan mekdep bazaryna okuw eşikleriniň ähli görnüşlerini taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär
26.07.2021

Ýurduň demirgazygynda gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. S.A. Nyýazow adyndaky etrapda gowy netijeler gazanyldy, bu ýerde häzire çenli 321 tonna düýp sogan, 884 tonna pomidor, 818 tonna käşir ýygnaldy. Hyýar ýygmak boýunça tabşyryk ýerine ýetirildi, ýakyn günlerde kelem taýýarlamak boýunça hem ýyllyk tabşyrygy amal ediler.

Kuban şäheriniň portlaryndan türkmen garpyzlary Russiýa eltildi
25.07.2021

Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa Türkmenistandan 23,2 tonna garpyz eltildi diýip, Rosselhoznadzoryň sebitara Günorta müdirliginiň metbugat gullugy habar berýär.

Medeniýet

Ýene
Dost ýurtlaryň bilelikdäki teklipleri
27.07.2021

Taryhy kökleri umumy bolan Türkmenistan we Eýran Yslam Respublikasy ynsanperwer we medeni gatnaşyklar babatda hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek bilen ony ösdürýärler.

Aşgabatda Wena joşgalaňy: on ýyldan soň
27.07.2021

On ýyl mundan öň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygynyň öňüsyrasynda Aşgabatda ilkinji Wena joşgalaňy geçirildi. Ol ýubileý ýylyň iň dabaraly wakalarynyň biri bolupdy. Awstriýa üçin adaty, Türkmenistan üçin bolsa täzelik bolan bu çäräniň başlangyjyny Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň goldawy bilen, Awstriýa – Türkmenistan jemgyýeti ýola goýdy. Bilşimiz ýaly, Awstriýanyň paýtagty ençeme asyrlar bäri dürli-dürli joşgalaňy bilen meşhur bolup, bu aýdym-sazly, walsly dabaraly baýramçylygyndan nusga alýan dünýäniň ençeme şäherlerinde-de geçirilýär. Wena joşgalaňy ÝUNESKO tarapyndan maddy däl medeni miras sanawyna girizilendir.

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşy
26.07.2021

Tahyr Ataýewiň ýobaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň «Watan» kinokonsert merkezinde beren konsertine gelenlerden ýaňa zal hyryn-dykyn doludy. Bu gezek sazandalar Antonio Wiwaldiniň «Pasyllar» eseriniň Maks Rihteriň filosofik äheňde täzeden işlän görnüşini ýerine ýetirip, tomaşaçylaryň göwnüni awladylar.

Ylym

Ýene
Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi
26.07.2021

Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan 24-nji iýul aralagynda Sankt-Peterburgda geçirilen 62-nji Halkara matematika olimpiadasynda bürünç medala mynasyp boldular.

Ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilimli uçurymlar  kabul edilýär
20.07.2021

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Aşgabat şäherinde hem welaýatlarynda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde 2021 — 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek bellenilen tertipde  dowam edýär.

Çaganyň hukuklaryny goramak ugrunda geçirilýän aň-bilim işleri
17.07.2021

Tomus kanikullary döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň goldaw bermeginde Ombudsmeniň edarasy, Bilim ministrligi bilen bilelikde Gökdere çagalar sagaldyş merkezlerinde dynç alýan çagalar üçin okuw seminarlaryny geçirýär.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene