Hyzmatdaşlyk

Ýene
TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi
16.04.2021

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň Owganystanyň çägindäki böleginiň howpsuzlygyny üpjün etmegiň Şertlerine gol çekdiler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
16.04.2021

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 52-nji mejlisine gatnaşdy.

Owganystan «ЕB – Merkezi Aziýa» gepleşiklerine gatnaşyp biler
16.04.2021

Sputnik Узбекистан gullugy özbek daşary syýasat edarasyna salgylanyp, Owganystanyň goşulmagy bilen «Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa» gepleşikleriniň çäginiň giňäp biljekdigini habar berýär.

Jemgyýet

Ýene
Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy
18.04.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň adalat edaralary tarapyndan birnäçe işleriň durmuşa geçirilýändigi barada Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi internet web-saýtynda habar berilýär.

Aşgabadyň botanika bagynyň benewşe  gudraty
17.04.2021

Botanika bagynda nobatdaky şatlykly waka boldy - äpet sogan gülledi. Äpet sogan – bu at belkem köpleri geň galdyrsa. Ol boýy 1,5-2 metre ýetýän gyrymsy çogdam gül we beýleki kösükli ösümliklerden düýpgöter tapawutlanýar. Ýöne bu soganyň äpet boýy esasy zat däl-de, onuň ýalkym saçýan ajaýyp benewşe öwüşgini. Paýtagtyň raýatlary ýeriň ýüzünden akyp barýan şol benewşe buludyň ýanynda surata düşmek üçin bu ýere ýörite gelýärler.

Şatlyk sowgat bermek: aýratyn çagalar üçin baýramçylyk
13.04.2021

Aýratyn çagalara bagyşlanan iki sene – Dauna sindromly näsaglaryň Halkara güni (21-nji mart) we autizm meselesi barada maglumatlary ýaýratmagyň Bütindünýä güni mynasybetli jemgyýetçilik işgäri Wiktor Şohiniň gatnaşmagynda «Ýeňme» hemaýatkärlik guramasy «Şatlyk sowgat bermek» atly şygary bilen medeni çäre gurady.

Ykdysadyýet

Ýene
Birža täzelikleri
17.04.2021

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişi ýokary depginde dowam edýär
16.04.2021

Ýurduň demirgazygynda milli ykdysadyýetimiz üçin strategiki çig mal hasaplanýan oba hojalyk önümlerini ekmegiň depgini barha güýjeýär. Ýerli howa şertleri boýunça ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden ekişiň bu ýerde giç başlaýandgyna garamazdan, Daşoguz welaýaynyň daýhanlary möwsümi öz wagtynda tamamlamagy maksat edinýärler

Mary welaýatynda gowaça ekişi dowam edýär
11.04.2021

Mary welaýatynyň oba hojalyk toplumlary gowaça ekişiniň iň jogapkärli möwsüminiň deň ýarysyndan üstünlikli geçdiler. Bu sebitde strategiki oba hojalyk ekini üçin bölünip berlen 180 müň gektaryň 90 müň gektarynda eýýäm topraga tohum taşlandy. Welaýatyň ähli etraplarynda maýyl we gurak howanyň dowam etmegi bu wajyp möwsümiň şowly alnyp barylmagyna amatly şert döredýär.

Medeniýet

Ýene
Watanymyzyň medeni merkezi
20.04.2021

Şu ýyl 140 ýyllygyny belleýän türkmen paýtagty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň işewür we medeni durmuşynyň jemlenen merkezidir, bu ýerde myhmanlary güler ýüz bilen garşylamak hem-de baýramçylyklary giň gerimde bellemek mertebe hasaplanylýar.

Gara Seýitliýew: Türkmenistanyň poeziýa ensiklomediýasy
20.04.2021

Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Gara Seýitliýew (1915-1971) meşhur şahsyýet diýlip atlandyrylmaga mynasypdyr. Onuň köptaraply döredijiligi milli edebiýatyň, kino we teatryň ösmegine uly täsirini ýetirdi. Şahyryň köp goşgularyna türkmen kompozitorlary saz dörtetdiler, şol aýdymlar awtoryň aradan çykanyna elli geçse-de, edil şu günlerem ýaňlanýar we diňlenilýär. häli-häzirem 

18-nji aprel – Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler günüdir
18.04.2021

1983-nji ýylda Ýadygärlikleri we gözel ýerleri goramak boýunça halkara geňeşiniň Assambleýasynyň (ICOMOS) başlangyjy bilen Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler güni (Bütindünýä mirasy güni) bellenildi. Ol her ýyl 18-nji aprelde bellenilýär.

Ylym

Ýene
Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän  «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy
14.04.2021

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» hem-de «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak üçin ýokary tehnologiýaly we bäsdeşlige ukyply milli programma üpjünçiliginiň işlenip düzülmegini kämilleşdirmek maksady bilen, şeýle hem 2021-nji ýylyň 16-njy martynda hormatly Prezidentimiziň Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyş bolanda raýatlarymyzyň ýaşamagy üçin has oňaýly «smart siti» — «akylly şäher» bilen baglanyşykly tehnologiýalary ösdürmekde ýurdumyzyň bilim ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini aýratyn nygtap geçmegi bilen bagly öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilelikde «Sanly innowasiýa» atly ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça bäsleşigini yglan etdi.

Ermenistanyň we Türkmenistanyň oba hojalyk boýunça ýokary okuw jaýlarynyň bilelikdäki onlaýn-dersleri dowam etdirildi
07.04.2021

Тürkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetiniň arasyndaky Ylalaşygуň çäklerinde bu iki ýokary okuw jaýynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň nobatdaky onlaýyn-duşuşygy geçirildi. 

Türkmenistanyň  11 ýokary okuw jaýlarynyň talyplary mehanika ugrundan iň güýçli diýen ady almak üçin bäsleşdiler
30.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (Mary ş.) tarapyndan guralan we onlaýn-formatda geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadanyň netijeleri jemlendi.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene

Wakalaryň jümmüşinde

Ýene
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
20.04.2021

Siziň kakaňyzyň aradan çykmagy zerarly meniň çuňňur gynanjymy kabul ediň. Size we Siziň maşgala agzalaryňyza tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerimi hem-de öwezini dolup bolmajak ýitgi zerarly goldawlarymy beýan edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
19.04.2021

Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjymy kabul ediň.

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar
18.04.2021

Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi.